Laravel Eloquent ORM İlişkiler(Relationships)

Eloquent ORM de Relotionshipsler, iki veri tabanını birbirine bağlarken kullanacağımız yöntemdir. Tablolar arasında; bire-bir, bire-çok ve çoka-çok ilişki olmak üzere 3 tane ilişki türü bulunmaktadır. Bire Bir İlişki Bir tablodaki bir alanın diğer tablodaki sadace bir alanla ilişkili olmasılısıdır. Örnek verecek olursak, bir öğrenciler tablomuz birde biyografi tablomuz olduğunu düşünelim ve her öğrencinin sadece bir […]

Read More

Laravel Mass Assigment

Mass Assigment, Eloquent ORM nin devamı niteliğinde düşünebiliriz. Mas Assigmentde de normal query komutlarını kullanıyoruz fakat bu yönetemde kendine göre query sorguları bulunmaktadır. Insert Metodu web.php Route::get(‘/kullanicilar/ekle’, function () { Kullanici::create([‘isim’=>’muslum’,’yas’=>17,’meslek’=>’e’]); }); Yukarıda yazdığımız kodlar ile Kullanici model nesnemizi kullanarak, kullanicilar tablomuza veri ekleme işlemini gerçekleştirdik. Fakat kodları çalıştırdığımızda hata alırız bunu nedeni Mass Assigment […]

Read More

Laravel Eloquent ORM Query İşlemleri

Bir önceki yazımda model nesnesinin nasıl oluşuturacağı ile ilgili vermiştim. Bu yazımda ise oluşturduğumuz model dosyası üzerinden query işlemleri yapacağız. Insert İşlemi Eloquent ORM ile insert işlemini nasıl yapacağımızı aşağıdaki örnek ile gösteriyim; İlk olarak migration dosyamız yardımıyla veri tabanında kullanicilar adında bir tablo oluşturalım. Bunun için oluşturduğumuz create_kullanicis_table.php migrations dosyamızın up metodu içine aşağıdaki […]

Read More

Laravel Eloquent ORM

ORM Nedir? ORM kavramı (Object Relational Mapping); veri tabanındaki tabloları model nesnelerine dönüştüren ve bizimde bu model nesneleri üzerinden tablolara ulaşmamızı sağlayan yapıdır. ORM’ nin en büyük avantajı veri tabanı tipinden bağımsızdır. Veri tabanı tipinden bağımsız demek, mesela bir proje geliştirdiniz ve veri tabanı olarak MySQL kullandınız fakat daha sonra veri tabanı tipini değiştirirek MsSQL […]

Read More

Laravel Query Builders -2

Bu yazımızda Laravel Query Builsders metodlarını inceleyeceğiz. Order By Order By metodu veri tabanından çekilen verilerin, belirtilen sütuna göre sıralamasını yapar. İki parametre alır bunlar DESC ve ASC. DESC, verilerin büyükten küçüğe sıralanmasını sağlar. ASC ise tam tersi küçükten büyüğe sıralanmasını sağlar. web.php Route::get(‘/markalar’, function () { return DB::table(‘markalar’)->orderBy(‘id’, ‘DECS’)->get(); }); Örnekte, markalar tablosunun id […]

Read More

Laravel Query Builders -1

Query Builders, veri  tabanı işlemlerini yapmamızı sağlayan diğer bir yöntemdir. Insert İşlemi web.php Route::get(‘/ekle’, function () { DB::table(‘markalar’)->insert([“name”=>”Honda”,”seri_no”=>5,”adet”=>10]); }); Yukarıdaki kodlarda “ekle” sayfasına gidildiğinde markalar tablosunun name sütununa Honda, seri_no sütununa 5, adet sütununa 10 verilerinin girilmesini istedik. Select İşlemi web.php Route::get(‘/marka_listele’, function () { return DB::table(‘markalar’)->where(‘id’,1)->get(); }); Yukarıdaki kodlarda “marka_listele” sayfasına gidildiğinde markalar tablosundaki […]

Read More

Laravel Raw Queries

Raw Quires, SQL komutlarını kullarak veri tabanı işlemlerini yapmamızdır. Raw Querise Komutları Insert İşlemi Insert komutu, veri tabana veri eklemimizi sağlayan komuttur. Kullanımı aşağıdaki gibidir. web.php Route::get(‘/ekle’, function () { DB::insert(‘insert into markalar(name,seri_no,adet) values (?,?,?)’,[“samsung”,10,5]); }); Yazdığımız kodlar ile /ekle sayfasına gidildiğinde markalar tablomuzun name,seri_no,adet sütunlarına samsung,10,5 değerlerinin girilmesini sağladık. Fark ettiyseniz yaptığımız işlemleri web.php […]

Read More

Laravel Migrations Sütun Ekleme İşlemi

Migrations Sütun Ekleme 1.Yol Laravel de oluşturduğumuz Migrations’ a sonradan sütun eklemek için komut satırına php artisan make:migration ekle_markalar_adet –table=markalar komutunu kullanarak markalar tablomuza yeni bir sütun ekleyeceğimizi belirten bir Migrations oluştururuz. Daha sonra tabloya ekleyeceğimiz sütun bilgilerini up metodu içine yazalım. Burada yazağımız kod şu şekilde olacaktır;  $table->integer(‘adet’);  , daha sonra drop metodunun içine sütunun […]

Read More

Laravel Migrations Oluşturma ve Silme

Migrations Oluşturma Php Artisan ile Migrationsları kolaylıkla oluşuturabiliriz. Bunun için komut satırına “php artisan make:migration create_markalar_table” komutunu verdiğimizde create_markalar_table adında migrations oluştururuz.  Mİgration oluştuğunda içinde tanımlı iki tane metodla gelmektedir bunlar up ve down. Veri tabanında tablo oluşturmak için up, tablolaları kaldırmak için down metodunu kullandığımızı bir önceki yazımda belirtmiştim. Hatırlarsanız Laravel’ in içinde default […]

Read More

Laravel Migrations

Migration Nedir? Laravel de Migrations sayesinde Php ile veri tabanında tablo oluşturabiliriz. Migrations dosyaları,  “database/migrations ” dizininde bulunmaktadır. Bu dizini açtığımızda karşımıza 2 adet migrations çıkar bunlar Laravel de default olarak gelen migrationslardır. Bu migrationsları incelediğimizde; create_users_table  İlk Class Migration sınıfından extends edilmiş daha sonrada 2 tane metod oluşturulmuş up ve down adında. Up metodu […]

Read More